Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố hồ sơ ứng viên được nhóm cổ đông đề cử bầu bổ sung tham gia vào Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2022 - 2026).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Mã chứng khoán: COM) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào lúc 08g30 thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường trụ sở chính Công ty (địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP.HCM).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Mã chứng khoán: COM) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào lúc 08g30 thứ sáu, ngày 14 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường trụ sở chính Công ty (địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP.HCM).

Ngày 22/4/2022, tại Hội trường tầng 10 Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm tài chính 2021 Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO). Trong Đại hội, Chủ tọa đoàn và Ban điều hành đã trình cổ đông thông qua các báo cáo và văn kiện tại Đại hội như sau:

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố danh sách hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2022 - 2026).

Page 1 of 6First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  Next   Last