Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Mã chứng khoán: COM) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào lúc 08g30 thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường trụ sở chính Công ty (địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP.HCM).

Danh sách hồ sơ phục vụ Đại hội đính kèm:

STT TÊN TÀI LIỆU, VĂN BẢN
TẢI VỀ
1 Thư mời (và hồ sơ đính kèm) gửi cổ đông mời tham dự ĐHĐCĐ:
1.1 Thư mời họp ĐHĐCĐ
Tải về
1.2 Chương trình ĐHĐCĐ
Tải về
1.3 Giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ.
Tải về
1.4 Giấy xác nhận tham dự Đại hội.
Tải về
2 Các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên 2024:
2.1 Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
Tải về
2.2 Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 (kèm theo phụ lục).
Tải về
2.3 Định hướng, kế hoạch SXKD năm 2024.
Tải về
2.4 Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGĐ năm 2023.
Tải về
2.5 Tờ trình phân phối lợi nhuận.
Tải về
2.6 Tờ trình về thù lao cho HĐQT và BKS.
Tải về
2.7 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán.
Tải về
2.8 Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng cung cấp xăng dầu cho Công ty.
Tải về
2.9 Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.
Tải về
3 Các hồ sơ khác:
3.1 Mẫu phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Tải về
3.2 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.
Tải về
3.3 Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2022-2026) và các hồ sơ đính kèm:
Tải về
3.3.1 Quy chế đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS. Tải về
3.3.2 - Đơn đề cử thành viên BKS; Tải về
3.3.3 - Biên bản họp nhóm cổ đông; Tải về
3.3.4 - Giấy ủy quyền ứng cử thành viên BKS; Tải về
3.3.5 - Mẫu sơ yếu lý lịch; Tải về
3.3.6 - Bản cam kết tham gia BKS. Tải về