Hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2022 - 2026)

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố danh sách hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2022 - 2026).

Hồ sơ tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

1. Bản cam kết tham gia Ban kiểm soát:
1.1. Bà Ngô Phương Hạnh (Tải về)
1.2. Ông Nguyễn Đức Linh (Tải về)
1.3. Ông Bùi Huy Thắng (Tải về)

2. Bản cam kết tham gia Hội đồng quản trị:
2.1. Ông Lê Văn Bách (Tải về)
2.2. Ông Lý Vĩnh Hòa (Tải về)
2.3. Ông Lê Văn Nghĩa (Tải về)
2.4. Ông Huỳnh Ngọc Thành (Tải về)
2.5. Ông Lê Tấn Thương (Tải về)

3. Dách sách lý lịch trích ngang:
3.1. Danh sách trích ngang ứng viên tham gia BKS (Tải về)
3.2. Danh sách trích ngang ứng viên tham gia HĐQT (Tải về)

4. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thanh viên HĐQT, BKS (Tải về)