Công bố hồ sơ ứng viên được nhóm cổ đông đề cử vào Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ VI (2022 - 2026)

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố hồ sơ ứng viên được nhóm cổ đông đề cử bầu bổ sung tham gia vào Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2022 - 2026).

STT TÊN TÀI LIỆU, VĂN BẢN
TẢI VỀ
1 Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát
Tải về
2 Bản cam kết tham gia Ban kiểm soát
Tải về
3 Danh sách trích ngang ứng viên Ban kiểm soát.
Tải về