Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

Ngày 22/4/2022, tại Hội trường tầng 10 Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm tài chính 2021 Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO). Trong Đại hội, Chủ tọa đoàn và Ban điều hành đã trình cổ đông thông qua các báo cáo và văn kiện tại Đại hội như sau:1.Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán).
2. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, nhiệm kỳ V (2017-2021).
3. Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm kỳ VI (2022-2026).
4. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGĐ năm 2021 và nhiệm kỳ V (2017-2021).
5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận.
6. Tờ trình về thù lao cho HĐQT, BKS.
7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán.
8. Tờ trình về chấp nhận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty.

Đại hội đã thực hiện việc bầu cử, chọn ra các nhân sự mới trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2022-2026) như sau:
1. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:
1.1 Ông Lê Văn Bách.
1.2 Ông Lý Vĩnh Hòa.
1.3 Ông Lê Văn Nghĩa.
1.4 Ông Huỳnh Ngọc Thành.
1.5 Ông Lê Tấn Thương.

Ông Phạm Văn Thoại - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V trao hoa chúc mừng năm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2022 - 2026).

2. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:
2.1 Bà Ngô Phương Hạnh.
2.2 Ông Nguyễn Đức Linh.
2.3 Ông Bùi Huy Thắng.

Ông Phạm Văn Thoại trao hoa chúc mừng ba thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2022 - 2026).

Đại hội thống nhất giao quyền hạn và nhiệm vụ cho HĐQT vừa trúng cử việc quản lý, điều hành Công ty theo pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO).

Một số hình ảnh tại Đại hội: