Thursday, 30/03/2023

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020, và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Mã chứng khoán: COM) công bố thông tin kết quả giao dịch cổ phiếu COM của hai cổ đông nội bộ Công ty là Ông Lê Tấn Thương - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty; và Ông Phạm Công Quyền - Giám đốc Tài chính.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Mã chứng khoán: COM) công bố thông tin đăng ký giao dịch cổ phiếu COM của hai cổ đông nội bộ Công ty là Ông Lê Tấn Thương - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty; và Ông Phạm Công Quyền - Giám đốc Tài chính.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu năm 2020. Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông: ngày 19/11/2020. Thời hạn cuối cùng Qúy cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty: trước 17g00 ngày 03/12/2020.

Page 7 of 40First   Previous   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Next   Last