Tuesday, 18/06/2024

Ngày 22/4/2022, tại Hội trường tầng 10 Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm tài chính 2021 Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO). Trong Đại hội, Chủ tọa đoàn và Ban điều hành đã trình cổ đông thông qua các báo cáo và văn kiện tại Đại hội như sau:

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố danh sách hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2022 - 2026).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Mã chứng khoán: COM) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 vào lúc 08g30 thứ sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2022 tại Hội trường trụ sở chính Công ty (địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP.HCM).

Page 7 of 44First   Previous   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Next   Last