Tuesday, 18/06/2024

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố thông tin bất thường việc việc Ông Phan Dũng Tiến - Trưởng ban Tiêu ban Kiểm toán nội bộ xin từ nhiệm. Chi tiết trong file đính kèm.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 37-24/NQ-HĐQT ngày 14/5/2024 về việc giải thế Chi nhánh xăng dầu số 21 từ ngày 31/5/2024. Chi tiết thông báo trong file đính kèm.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 31-24/NQ-HĐQT ngày 22/4/2024 và thông báo gia hạn thời gian bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng - Giám đốc Tài chính với Ông Phạm Công Quyền đến hết ngày 31/12/2024. Chi tiết file đính kèm.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố hồ sơ ứng viên được nhóm cổ đông đề cử bầu bổ sung tham gia vào Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2022 - 2026).

Page 1 of 44First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last