Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản.