Nghị quyết thông qua tờ trình thay đổi con dấu mới cho Chi nhánh xăng dầu số 34. Lý do: thay đổi mã số chi nhánh thành 0300450673-38 (mã cũ là 0300450673).

Thời gian chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 là ngày 07/9/2017. Thời gian chi cổ tức dự kiến cuối tháng 9/2017.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) xin công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2017 cho COMECO là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS).

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO), trân trọng thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, quý cổ đông Nghị quyết số 03-17/NQ-HĐQT ngày 09/3/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty về chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016. Theo đó, thống nhất ngày chốt danh sách là ngày 24/3/2017.

Page 8 of 19First   Previous   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Next   Last