Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố thông tin Nghị quyết số 07-18/NQ-HĐQT ngày 20/3/2018 về việc tái bộ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Phạm Văn Khoa, nhiệm kỳ 5 năm (đến hết ngày 31/3/2023).

Theo đó, kế hoạch tài chính năm 2018 của COMECO như sau:
- Doanh thu: 3.800 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 45 tỷ đồng.

Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để chi cổ tức là ngày 19/01/2018. Thời gian chi dự kiến đầu tháng 02/2018.

Page 7 of 19First   Previous   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Next   Last