Công ty CP Vật tư - Xăng dầu (COMECO), mã chứng khoán COM xin giải trình về chênh lệch số lượng cổ phiếu quỹ giữa Báo cáo Tài chính năm 2009 và Báo cáo số lượng cổ phiếu quỹ ngày 15/3/2010 như sau:

Công ty CP Vật tư - Xăng dầu (COMECO), mã chứng khoán COM thông báo về việc sử dụng cổ phiếu quỹ để phân phối cho CB-CNV chủ chốt như sau:

Công ty CP Vật tư - Xăng dầu (COMECO), (MCK: COM) công bố Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông như sau:

Công ty CP Vật tư - Xăng dầu (COMECO), (MCK: COM) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị như sau:

Công ty CP Vật tư - Xăng dầu (COMECO), MCK: COM xin thông báo về việc bổ sung mục đích chốt danh sách cổ đông như sau:

Công ty CP Vật tư - Xăng dầu (COMECO), MCK: COM xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tra cổ tức như sau:

Ngày 15/12/2009, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO).

Công ty CP Vật tư - Xăng dầu (COMECO), mã chứng khoán COM giải trình kết quả kinh doanh Q3-2009 tăng 127.86% so với Q2/2009 như sau:

Lợi nhuận sau thuế COMECO tăng hơn 119,4% so với cùng kỳ năm 2008.

CTCP Vật tư - Xăng dầu (COMECO), MCK: COM thông báo thay đổi người chịu trách nhiệm công bố thông tin như sau:

Page 19 of 20First   Previous   11  12  13  14  15  16  17  18  [19]  20  Next   Last