Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO), trân trọng thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, quý cổ đông Nghị quyết số 03-17/NQ-HĐQT ngày 09/3/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty về chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016. Theo đó, thống nhất ngày chốt danh sách là ngày 24/3/2017.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) xin giải trình với Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán về việc lợi nhuận của Công ty trong quý IV năm 2016 tăng so với quý IV năm 2015 như sau:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) vừa thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính năm 2017, trong đó: Doanh thu đạt 3.500 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt: 50 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) xin thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, các quý Cổ đông Nghị quyết của HĐQT về việc chi cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%. Thời gian thực hiện dự kiến cuối tháng 12 năm 2016.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) xin giải trình với Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán về việc lợi nhuận của Công ty trong quý III năm 2016 tăng so với quý III năm 2015 như sau:

Page 10 of 20First   Previous   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Next   Last