Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức và tham dự Đại hội cổ đông năm tài chính 2021

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để: Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 20%; Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.