Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO), trân trọng thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, quý cổ đông Nghị quyết số 03-17/NQ-HĐQT ngày 09/3/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty về chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016. Theo đó, thống nhất ngày chốt danh sách là ngày 24/3/2017.